Aufsichtsbehürde

Aufsichtsbehürde
f
Baurecht, Infrastruktur & Entwurf supervising authority

Deutsch-Englisch bauwesen Wörterbuch. 2015.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”